Emily Burns Senior Photos (Aug 30, 2009) - scarecrow