Aoi & John Koenig Wedding (Aug 29, 2009) - scarecrow